More antibodies

Name   Type         Info
beta Amyloid 1-40 Polyclonal Rabbit IgG More info
beta Amyloid 1-42 Polyclonal Rabbit IgG More info
beta Amyloid N-term Pyr11 Polyclonal Rabbit IgG More info
beta Amyloid N-term Pyr3 Polyclonal Rabbit IgG More info
beta Amyloid N-terminus Polyclonal Rabbit IgG More info
CAP-18 Polyclonal Chicken IgY More info
CAP-18 AP Polyclonal Chicken IgY More info
CAP-18 biotin Polyclonal Chicken IgY More info
CAP-18 FITC Polyclonal Chicken IgY More info
CAP-18 HRP Polyclonal Chicken IgY More info
CRAMP Polyclonal Rabbit IgG More info
CRAMP biotin Polyclonal Rabbit IgG More info
CRAMP FITC Polyclonal Rabbit IgG More info
CRAMP HRP Polyclonal Rabbit IgG More info
CysLT1R Polyclonal Rabbit IgG More info
CysLT1R biotin Polyclonal Rabbit IgG More info
CysLT2R Polyclonal Rabbit IgG More info
Dicer (human) Polyclonal Rabbit IgG More info
Dicer (human) AP Polyclonal Rabbit IgG More info
Dicer (human) biotin Polyclonal Rabbit IgG More info
Dicer (human) FITC Polyclonal Rabbit IgG More info
Dicer (human) HRP Polyclonal Rabbit IgG More info
Ghrelin (rat) Polyclonal Rabbit IgG More info
Ghrelin (rat) biotin Polyclonal Rabbit IgG More info
GPR40 (human) Polyclonal Rabbit IgG More info
GPR40 (mouse, rat) Polyclonal Rabbit IgG More info
HIV Tat Polyclonal Rabbit IgG More info
HIV Tat biotin Polyclonal Rabbit IgG More info
LL-37 Polyclonal Rabbit IgG More info
LL-37 AP Polyclonal Rabbit IgG More info
LL-37 biotin Polyclonal Rabbit IgG More info
LL-37 FITC Polyclonal Rabbit IgG More info
LL-37 HRP Polyclonal Rabbit IgG More info
Menin Polyclonal Rabbit IgG More info
Menin biotin Polyclonal Rabbit IgG More info
Normal chicken IgY Polyclonal Chicken IgY More info
Normal chicken IgY FITC Polyclonal Chicken IgY More info
Normal goat IgG Polyclonal Goat IgG More info
Normal goat IgG FITC Polyclonal Goat IgG More info
Normal rabbit IgG Polyclonal Rabbit IgG More info
Normal rabbit IgG FITC Polyclonal Rabbit IgG More info
Octreotide Polyclonal Rabbit IgG More info
OVA 323-339 Polyclonal Rabbit IgG More info
OVA 323-339 biotin Polyclonal Rabbit IgG More info
PITX123 Polyclonal Rabbit IgG More info
PITX2 A Polyclonal Rabbit IgG More info
PITX2 A biotin Polyclonal Rabbit IgG More info
PITX2 ABC Polyclonal Rabbit IgG More info
PITX2 ABC AP Polyclonal Rabbit IgG More info
PITX2 ABC biotin Polyclonal Rabbit IgG More info
PITX2 ABC FITC Polyclonal Rabbit IgG More info
PITX2 ABC HRP Polyclonal Rabbit IgG More info
PITX2 ABCDE Polyclonal Rabbit IgG More info
PITX2 B Polyclonal Rabbit IgG More info
PITX2 B biotin Polyclonal Rabbit IgG More info
PITX2 C Polyclonal Rabbit IgG More info
PITX2 C alpha Polyclonal Rabbit IgG More info
PITX2 C beta Polyclonal Rabbit IgG More info
PITX2 D Polyclonal Rabbit IgG More info
PITX2 E Polyclonal Rabbit IgG More info
Wrap53 C1 Polyclonal Rabbit IgG More info
Wrap53 C1 biotin Polyclonal Rabbit IgG More info
Wrap53 C2 Polyclonal Rabbit IgG More info
Wrap53 C2 biotin Polyclonal Rabbit IgG More info
Wrap53β pSer64 Polyclonal Rabbit IgG More info